The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Gblɯ̏dʌ̄gbɤ̄-dhʌ́n

Côte d'Ivoire Liberia

Dan (Yakuba) – Dan – Dan (Yakouba)

(Eastern Dan - östliches Dan - Dan de l'est)
Dànwȍ gɯ́

Title: Gblɯ̏dʌ̄gbɤ̄-dhʌ́n
Publisher: Pȁbhɛ̄nbhȁbhɛ̏n - EDILIS
Place: Man (Bha̋andhɛ̏), Côte d'Ivoire
Year: 2019
Translator: Nestor Gué, Emmanuel Zeh, Valentin Vydrin
ISBN No.: 978-2-8091-0133-1

Remarks: This translation has been supported by the Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince in Lausanne. Merci, Jean-Marc, pour cette initiative !

Ȁá ! Gblɯ̏dʌ̄gbɤ̄-dhʌ́n, dɔ́ɔdhíndɔ́ɔdhín, bhán ɯ̄ bhā tȍsæ̋æ̏ bhā' gɯ́-bhān. Tɤ̋ŋ gbàn gɯ́, ɯ̄ bhā wɔ́n ɤ́ dhɔ̏ ɤ́ gȕn ɯ̄ kʌ̄-sīʌ yɤ̏ bhɯ̏n yʌ́nŋ̏ ɤ́ yɤ̄ɤ pɤ̏ ȁ bhɯ́ ká. Bhán ȁ wɔ̏n gɯ́-bhān dhɛ̏kpoèoeyȉ yȉisīɤ-dhȁan ká, dhīa pi̋ɤ, wɔ́n ɯ́ pɤ̄ n̄ dhɛ̏ : Yʌ́nŋ̏ ɤ́ yɤ́ ɤ́ pɤ̏, ȁ bhɯ́ dhɔ̏ n̄ kʌ̏.

Dan is a Mande language spoken primarily in Ivory Coast (ca. 800,000 speakers) and Liberia (150,000 – 200,000 speakers). There is also a population of about 800 speakers in Guinea. Dan is a tonal language, with three main tones and two glide/contour tones. For more information see Wikipedia.

Please correct me & mail your comments

Ciluba Collection Page Sunset Page Dänisch

Back to main page
zzurück zur Hauptseite