The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

De Lytse Prins

Frýslân (Province of Frisia)

Frisian – Friesisch – Frison

(West - West - Ouest)
Frýsk

Title: De Lytse Prins
Publisher: Koperative Utjowerij
Place: Bolsward/Boalsert, Netherlands
Year: 1998
Translator: Jacobus Q. Smink
ISBN No.: 90-6570-310-1

Remarks: Thanks to Jacobus.

Och, lytse prins, sa stadichoan begûn ik wat sicht op dyn lytse mankelike libben te krijen. Do hiest skoftenlang gjin oare ferdivedaasje as de wille oan it ûndergean fan de sinne. Dat hearde ik de moarns fan de fjirde dei doe'tst tsjin my seidest: Ik mei graach oer it ûndergean fan de sinne.

Frisian is the second language of the Netherlands, spoken in the northern pro­vince of Frýslân/Friesland and on some of the islands.

Please correct me & mail your comments

Friesisch, Nord (Sylt) Collection Page Sunset Page Friulanisch (Friaulisch)

Back to main page
zurück zur Hauptseite