The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Ţɛ̀ɛlɛ́ny Ţɔ̀kkwóɽɔ̀ny

Sudan

Koalib (Nirere) - Koalib - Koalib

(Nuba mountains, Kordofan - Nuba-Berge, Kordofan - Monts Nouba, Kordofan)
Koalib

Title: Ţɛ̀ɛlɛ́ny Ţɔ̀kkwóɽɔ̀ny
Publisher: Edition Tintenfaß
Place: Neckarsteinach, Germany
Year: 2016
Translator: Siddig Kurmal (Ali Karmal Koko) & Nicolas Quint
ISBN No.: 978-3-946190-08-0

Remarks:

Ţέɛlέny ţínyí ţɔ̀kkwóɽɔ̀ny; ké-nyáamén-lá nyέɛrέ-nyέɛrέ, nyí-m-έlŋɛ̀ ŋèɽàaŋálè ŋêttéŋ-ɐ̂mjí ètè jìɽìmní ké-ŋéméetá-ná ŋóŋá ŋó ŋéţţé ŋêr ŋèɽàaŋàl ŋɛ̀ɛrɛ̀ ŋôppá mâj. Kìtlɐ̀ ţţùk, n-έɛrɛ̀ ɐ́ɐtì kwɔ̂mnέ kwɛ̀ɛrɛ̀ kwêttéŋá-kánţécá-ló mâj ţţá, né-ttà àaŋwòn ɔ́ɔrɔ̀ ɗâk, wétt-ɛ̀ccèccέ kénáŋw móŋ-náŋné èt'òoɽè. Ŋèɽàaŋàl ŋó ŋéáŋ ŋɐ̂ɐnì àaŋwòn, ŋémèc-éntàccé ké-láamén-lá lêr kwàɽŋàn, kènàŋw mény-έccɛ̀-ŋwò: Nyí kwétt-âmèmɽé èt'ɛ̀ccέ àaŋwónà môŋ-nàŋné èt'òoɽè.

Koalib (also called Kwalib, Abri, Lgalige, Nirere and Rere) is a Niger–Congo language in the Heiban family spoken in the Nuba Mountains of southern Sudan. The Koalib Nuba, Turum and Umm Heitan ethnic groups speak this language. See Wikipedia.

Please correct me & mail your comments

Klingonisch Collection Page Sunset Page Kölsch

Back to main page
zurück zur Hauptseite