The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Tunkalenmaane

Mali

Soninke – Soninke – Soninké

Soninké

Title: Tunkalenmaane
Publisher: Edition Tintenfass
Place: Neckarsteinach, Germany
Year: 2015
Translator: Mahamadou Kanté
ISBN No.: 978-3-943052-80-0

Remarks: This book can be found directly at Verlag Tintenfass in Germany.

Ahaa ! Tunkalenmaane, kee ta, nda a dunaadunkutuye noxominte ke faamu fonne fonne. An da wucci muuma ɲa, an yaaxara xurafon xenppan ɲi laxaasara mulaanen ya yi, kiyen xennu haxati. N da ke fi kurunba tu, bitonaxatandin soxoba ŋa haxati be an ga ti nda : Kiyen xennubire na liŋi nda.

Please correct me & mail your comments

Somali Collection Page Sunset Page Sorbisch
(Niedersorbisch)

Back to main page
zurück zur Hauptseite