The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Бичии Тажы

Republic of Tuva, Russian Federation

Tuvan – Tuwinisch – Touvain

Тыва дыл | Tyva dyl

Title: Бичии Тажы [Bičii Tažy]
Publisher: Tyvanyŋ nom ündürer čeri
Place: Kyzyl, Tuva, Russian Federation
Year: 2009
Translator: Aleksander A. Darzhai (1944 – 2016)
ISBN No.: none

Remarks:

О, Бичии тажы! Сээң чуртталгаңның канчаар аажок муңгаранчыын база чаңгыс аайлыын чоорту бичелеп билип эгелээн мен. Үр үениң иштинде сен чүгле чаңгыс-ла хандыкшылдыг турган сен – кежээкиниң кызыл-хүнүн чараш­сынар турган сен. Мен ол дүгайында дөртү хүннүң эртенинде билип алган мен, ынчан сен мынчаар чүгааладың: Мен кызыл-хүнге аажок ынак мен.

Please correct me & mail your comments

Turkmenisch Collection Page Sunset Page Tzeltal

Back to main page
zurück zur Hauptseite